Všichni hosté jsou na počátku ubytování povinni seznámit se s těmito pokyny. 

 

Příjezd, odjezd a platba a storno podmínky

1. Host penzionu bude ubytován až po předložení platného dokladu totožnosti na recepci penzionu. 

2. Za ubytování a služby s ním spojené je host povinen zaplatit podle aktuálního platného ceníku provozovatele.

Storno podmínky platné pro rezervace provedené od 25.3.2020:

Provozovatel si vyhrazuje právo vyžadovat platbu předem ve formě nevratné zálohy 30% z celkové ceny pobytu. Záloha je podmínkou vytvoření rezervace.

 3. STORNO PODMÍNKY

  • objednávka podmíněna zálohou ve výši 30% celkové ceny pobytu
  • storno do 3 týdnů před příjezdem – ve výši zálohy
  • storno 3 týdny – 1 týden před příjezdem – storno poplatek ve výši 70% celkové ceny
  • storno méně než 1 týden před příjezdem – storno poplatek ve výši 100% celkové ceny

 (Storno podmínky platné u rezervací provedených do 25.3.2020: storno do 3 týdnů před příjezdem – ZDARMA, storno 3 týdny – 1 týden před příjezdem – 30% celkové ceny, storno méně než 1 týden před příjezdem – storno poplatek ve výši 100% celkové ceny)

4. Ubytování hostů s předáním klíčů od pokoje je možné každý den od 14:30 do 20:00, není-li sjednáno jinak. 

5. Při počátku ubytování přebírá host pokoj bez závad, případné závady je povinen neprodleně oznámit na recepci. Pokud dojde k poškození pokoje nebo jiného zařízení penzionu, ať už z nedbalosti nebo úmyslně, je host povinen škodu nahradit. 

6. Pokoj musí být vyklizen a klíče od uzamčeného pokoje předány na recepci v den ukončení pobytu nejpozději do 10:00, není-li sjednáno jinak. Nebudou-li klíče od vyklizeného pokoje řádně předány do 10:00, příp. ve sjednanou dobu, bude hostovi účtován další započatý den pobytu. 

7. Motorová vozidla je možno parkovat v areálu penzionu na místech k tomu určených. Zaparkované vozidlo nesmí bránit příjezdu a výjezdu ostatních motorových vozidel. Volné parkovací stání není provozovatelem zaručeno.

 

Pravidla chování hostů v penzionu a na pokojích

1. Do penzionu je přísně zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek a osobám v karanténě. Rovněž je zakázáno vnášet do budovy penzionu psychotropní a omamné látky. 

2. Ve všech prostorách budovy penzionu platí přísný zákaz kouření a rozdělávání ohně. 

3. Je zakázáno vstupovat mimo vymezené prostory. 

4. Děti mladší 10 let mají pohyb v prostorách penzionu povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která za dítě zodpovídá.

5. Psi a jiná zvířata mohou být v prostorách penzionu umístěna jen se souhlasem provozovatele penzionu. Majitel zvířete je povinen na požádání personálu prokázat jeho nezávadný zdravotní stav předložením platného očkovacího průkazu. Zvířata mohou do budovy penzionu vstupovat jen v čistém stavu, aby nedocházelo ke znečištění prostor a zařízení penzionu. Je přísně zakázáno ponechat zvíře na pokoji bez dozoru. 

6. Každý odpovídá za škody způsobené zvířetem, které do budovy vnesl nebo vpustil. Psi se mohou v prostorách penzionu pohybovat pouze na vodítku nebo s náhubkem. 

7. Je zakázáno odhazovat odpadky mimo určená místa, nebo jinak znečišťovat prostředí. 

8. Na pokojích není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče, s výjimkou spotřebičů sloužících k osobní hygieně. Host nesmí přemísťovat vybavení, provádět jakékoli úpravy a zasahovat do elektrické sítě nebo jiné instalace. 

9. V případě poškození vybavení pokoje nebo společných prostor penzionu nebo ztráty klíčů je provozovatel penzionu oprávněn požadovat po hostovi odpovídající finanční náhradu. 

10. Noční klid v budově a přilehlých prostorách penzionu platí od 22:00 hodin do 6:00 hodin a všichni hosté jsou povinni jej dodržovat. 

 

Zodpovědnost za škody na zdraví a majetku

1. Každý je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení nebo poškození, včetně věcí odložených v zaparkovaných vozidlech. Provozovatel penzionu ručí za jejich ztráty a poškození jen za podmínek a do výše stanovené občansko-právními předpisy. 

2. Provozovatel učinil všechna opatření, aby nedocházelo k poškození zdraví hostů. Provozovatel nenese při běžném provozu zodpovědnost za zdraví hostů. Žádáme proto hosty, aby neponechávali svěřené osoby bez dozoru. Zdraví ani život ubytovaných hostů nejsou provozovatelem pojištěny. 

3. Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit na recepci nebo nejbližšímu zaměstnanci provozovatele penzionu nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařského ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí. V případě požáru je zakázáno používat výtah - výtah neslouží k evakuaci osob.  Host je povinen seznámit se s únikovými cestami evakuace.

 

Ohlašovny na tel. číslech: 

TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ 112

PRVNÍ POMOC 155

HASIČI 150

POLICIE 158

 

Ostatní

1. Výměna ložního prádla se provádí min. 1 x týdně, výměna ručníků, koše, toaletního papíru a mýdel podle potřeby nebo na požádání při každodenním provozu. 

2. Sušení většího množství prádla na radiátorech v pokojích je zakázané. 

3. Vzniklé závady je nutné neprodleně hlásit provozovateli penzionu. 

4. V pokoji může host přijímat návštěvy neubytovaných osob pouze se souhlasem provozovatele penzionu. 

5. Při nedodržení provozního řádu je provozovatel oprávněn zrušit hostu ubytování a požadovat úhrady za poskytnuté služby. 

6. Host je povinen při odchodu z pokoje zhasnout v pokoji, uzamknout dveře pokoje, při příchodu i odchodu uzamknout vchodové dveře. 

7. Všichni hosté penzionu jsou povinni dodržovat tento provozní řád. V případě jeho porušení je provozovatel penzionu oprávněn ukončit ubytování ihned a bez náhrady. 

 

Vážení hosté, 

žádáme Vás o dodržování pokynů a pravidel uvedených v provozním řádu penzionu, abychom  vytvořili dobré podmínky ubytování pro pobyt všech našich hostů. 

Věříme, že u nás budete spokojeni!

 

Vaše Hana Léblová a Silvie a David Jaškovi

FaLang translation system by Faboba

Reference hostů

Příjemní majitelé, čisté, klid, výborná snídaně.

Kristýna, CZ

04 prosinec 2022
05 prosinec 2022

Penzion Hana | tel: +420 603 512 485 | email: recepce@penzion-melnik.cz |